En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Nội dung chính Thông tư 53/2018/TT-NHNN về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Nội dung chính Thông tư 53/2018/TT-NHNN (“Thông tư 53”) về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

STT

Chủ đề

Nội dung

1

Phạm vi điều chỉnh

- Thành lập

- Chấm dứt hoạt động

- Thay đổi tên, địa chỉ

2

Chủ thể

1. Chi nhánh

2. Văn phòng đại diện (VPĐD)

3. Đơn vị sự nghiệp: là một tổ chức phụ thuộc của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, có con dấu, hoạt động chính là:

- Nghiên cứu và đề xuất ứng dụng công nghệ ngân hàng

- Đào tạo

- Lưu trữ dữ liệu, thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh.

(Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Đơn vụ sự nghiệp, gọi chung là “Mạng lưới hoạt động”)

3

Điều kiện thành lập chi nhánh

1. Số lượng: không quá 03 chi nhánh trong 1 năm tài chính.

2. Điều kiện liên quan:

- Giá trị thực của Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12 của năm trước liền kề năm đề nghị  Vốn pháp định.

- Cơ quan nhà nước không áp dụng biện pháp không cho mở rộng phạm vi hoạt động.

- Chailease không vi phạm quy định pháp luật về tỉ lệ an toàn.

- Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm mở chi nhánh: thấp hơn 4% hoặc một tỷ lệ khác do Ngân hàng nhà nước quy định.

- Số lượng và cơ cấu tổ chức của Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc tuân thủ quy định.

- Chailease không vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán; phân loại tài sản và dự phòng rủi ro.

- Có quy chế về quản lý mạng lưới

- Có đề án thành lập đơn vị mạng lưới.

4

Điều kiện thành lập VPĐD & Đơn vị sự nghiệp

Tuân theo các điều kiện tại mục 4.ii (a, b, e, f, g, h)

5

Hồ sơ đề nghị thành lập (Chi nhánh, VPĐD, Đơn vị sự nghiệp)

1. Hồ sơ:

- Mẫu đơn xin thành lập (ký bởi NĐDPL) (theo mẫu của Thông tư 53)

- Quyết định của Hội Đồng thành viên.

- Đề án thành lập Chi nhánh, VPĐD hoặc Đơn vị sự nghiệp.

2. Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

3. Người nhận: Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước.

4. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng nhà nước, Chailease phải tiến hành mở Chi nhánh hoặc VPDD hoặc Đơn vị sự nghiệp; sau thời gian này nếu Chailease không thực hiện thì văn bản chấp thuận sẽ hết hiệu lực.

6

Điều kiện mở Chi nhánh

1. Thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là chủ sở hữu hoặc sử dụng đối với trụ sở nơi đặt Chi nhánh. Nơi này phải đảm bảo về việc: lưu trữ dữ liệu, hệ thống đảm bảo an ninh, hệ thống điện an toán, hệ thống liên lạc, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Có kho tiền hoặc két quỹ.

- Hệ thống công nghệ thông tin kết nối với trụ sở chính.

- Có lực lượng nhân sự (tối thiểu phải có Giám đốc, Phó Giám đốc, nhân viên) tuân thủ theo quy định.

- Đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư.

- Ít nhất 7 ngày trước ngày khai trương Chi nhánh, Chailease phải thông báo tại (i) trang web của ngân hàng nhà nước, (ii) trang web của Chailease, (iii) 03 số báo giấy liên tiếp hoặc trang báo điện tử.

2. Thông báo (i) Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và (ii) Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tại nơi Chailease mở Chi nhánh hoặc Cục thanh tra, giám sát nếu nơi đó không có Ngân hàng nhà nước Chi nhánh về việc đáp ứng tất cả các điều kiện trên trong vòng 15 ngày trước ngày khai trương.

7

Điều kiện mở VPĐD và Đơn vị 

Đáp ứng điều kiện tại mục 8.1.5; 8.1.6 và 8.2

8

Thay đổi tên của Chi nhánh

Thông báo (i) Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và (ii) Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tại nơi Chailease mở Chi nhánh trong vòng 5 ngày kề từ ngày Chailease quyết định mở Chi nhánh

9

Thay đổi tên Chi nhánh

1. Địa chỉ mới phải trong phạm vi địa bàn khu vực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở.

2. Địa chỉ mới phải đảm bảo điều kiện tại: mục 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3.

3. Hồ sơ phải nộp (số lượng: 01 bộ)

- Văn bản của Chailease về việc xin thay đổi.

- Quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Gửi: Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng và (ii) Ngân hàng nhà nước chi nhánh hoặc Cục Thanh tra, giám sát nếu  nơi đó không có Ngân hàng nhà nước chi nhánh.

5. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng nhà nước, Chailease phải tiến hành khai trương Chi nhánh, sau thời gian này nếu Chailease không tiến hành khai trương thì văn bản này sẽ hết hiệu lực.

6. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ của chi nhánh vì thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa chỉ của Chi nhánh: Chailease phải gửi yêu cầu và Ngân hàng nhà nước sẽ xác nhận thông tin thay đổi trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

7. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được chấp nhận của Ngân hàng nhà nước, Chailease phải thông báo trên (i) trang web của Ngân hàng nhà nước, (ii) Trang web của Chailease, (iii) báo giấy trong 3 số liên tiếp hoặc báo điện tử.

10

Thay đổi tên, địa chỉ của VPĐD & Đơn vị sự nghiệp

Thông báo (i) Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng nhà nước và (ii) Ngân hàng nhà nước Chi nhánh trong vòng năm (05) ngày kề từ ngày Chailease quyết định thay đổi. Trường hợp địa điểm mới khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chailease có văn bản thông báo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở trước đây và nơi đặt trụ sở mới.

 

 


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế