En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

So sánh Thông tư 23/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2019/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

STT

Thông tư 23/2014/TT-NHNN

Thông tư 23/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 32/2016/TT-NHNN

(hiệu lực 1/3/2017)

Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2014/TT-NHNN

(hiệu lực 1/3/2019)

Ghi chú

Khoản 3 Điều 3

-Tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

-Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản và thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán.

 

-Tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

- Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện.

Thông tư 02 bãi bỏ Thông tư 32 -> Thông tư 02 quy định chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là chính tổ chức đó.

Khoản 1 Điều 4

Trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản thanh toán, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) được ủy quyền cho người khác.

 

Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình.

Thông tư 02 bãi bỏ Thông tư 32 ->Thông tư 02 quy định chỉ duy nhất chủ tài khoản mới được ủy quyền

Khoản 2 Điều 4

Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền. Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức phải được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức mở tài khoản

 

Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

Thông tư 02 bãi bỏ Thông tư 32 ->Thông tư 02 quy định việc ủy quyền chỉ cần chủ tài khoản đồng ý, không cần sự đồng ý của tổ chức mở tài khoản.

Khoản 2 Điều 11

Đối tượng mở tài khoản thanh toán

Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và các tổ chức khác được mở tài khoản tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Đối tượng mở tài khoản thanh toán

Tổ chức là pháp nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối tượng mở tài khoản thanh toán

Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Thông tư 02 bãi bỏ Thông tư 32 -> Thông tư 02 quy định tổ chức được mở tài khoản thanh toán, bao gồm:

-Tổ chức thành lập hợp pháp

-Doanh nghiệp tư nhân

- Hộ kinh doanh

-Tổ chức khác.

Khoản 2 Điều 12

Hồ sơ mở Tài khoản thanh toán Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức:

a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng.

b) Các giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

c) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của người đăng ký làm chủ tài khoản kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó.

d) Trường hợp tổ chức mở tài khoản thanh toán thuộc đối tượng bắt buộc phải có chữ ký kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán trên chứng từ kế toán giao dịch với ngân hàng theo quy định của pháp luật thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải có quyết định bổ nhiệm kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) của tổ chức mở tài khoản thanh toán.

 

Hồ sơ mở Tài khoản thanh toán Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức:

a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng.

b) Các giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

c) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức mở tài khoản thanh toán kèm thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của những người đó.

Thông tư 02 bãi bỏ Thông tư 32 -> Thông tư 02 quy định “quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng /người phụ trách kế toán” là bắt buộc phải có khi nộp hồ sơ.

Khoản 4 Điều 12

Nếu giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng theo quy định của pháp luật

 

Đối với các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận với khách hàng về việc dịch ra tiếng Việt nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp (quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán (quyết định bổ nhiệm, văn bản ủy quyền) phải được dịch toàn bộ ra tiếng Việt;

b) Hộ chiếu và các giấy tờ khác trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán chỉ phải dịch ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Bản dịch ra tiếng Việt phải được đính kèm bản chính bằng tiếng nước ngoài;

d) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm kiểm soát và đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ về nội dung được dịch ra tiếng Việt so với nội dung của các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

Thông tư 02 bãi bỏ Thông tư 32 -> Thông tư 02 quy định cụ thể nguyên tắc dịch hồ sơ từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt

Điều khoản thi hành

 

 

Các trường hợp tổ chức không có tư cách pháp nhân (HKD, DNTN) đã mở tài khoản thanh toán trước ngày 01/3/2017 thì thực hiện thay đổi chủ tài khoản là tổ chức mà không cần ký lại hợp đồng, trừ khi có yêu cầu bằng văn bản của khách hàng.

 

Phụ lục 01, 02

 

 

Thay thế Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-NHNN bằng Phụ lục số 01, 02 đính kèm Thông tư 02/2019/TT.NHNN.

-Phụ lục 01: GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

-Phụ lục 02: BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, CHỮ KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC.

-Phụ lục 03: THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN THANH TOÁN MỞ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

 

Legal Department (Tổng hợp)


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế