En    
 
Monday - Friday
8:00AM-12:00PM & 13:00PM-17:00PM
 

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị

Sứ mệnh

  Đối tác hỗ trợ cho thành công của khách hàng.

  Động lực cho sự thành công về kinh tế.

 

Tầm nhìn

  Trở thành một tổ chức tín dụng xuất sắc tại Việt Nam.

 

Giá trị cốt lõi  

Giá trị cốt lõi

  Giá trị: sáng tạo để đôi bên cùng có lợi.

  Phát triển: sẵn sàng học hỏi liên tục và duy trì phát triển lâu dài.

  Tín nhiệm: phục vụ khách hàng một cách trung thực, tôn trọng và tận tâm.

  Kỷ luật: xung phong đảm nhận trách nhiệm và thực hiện kế hoạch tập thể.

 

 

 

 

 

Xem thêm Video We love Chailease: