Vn  

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Received News
    Vn  

Main content of Circular 53/2018/TT-NHNN about Network operation of non-banking credit institution

Main content of Circular 53/2018/TT-NHNN (“Circular 53”) about

Network operation of non-banking credit institution

Nội dung chính Thông tư 53/2018/TT-NHNN (“Thông tư 53”) về mạng lưới hoạt động của

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

No

STT

Item

Chủ đề

Content

Nội dung

1

Scope

Phạm vi điều chỉnh

 1. Establishment

Thành lập

 1. Termination of operation

Chấm dứt hoạt động

 1. Change name, change address

Thay đổi tên, địa chỉ

2

Subject

Chủ thể

 1. Branch

Chi nhánh

 1. Representative Office

Văn phòng đại diện (VPĐD)

 1. Career unit: is a dependent unit of non-banking credit institution, having the stamp, the activities of Career unit is:

Đơn vị sự nghiệp: là một tổ chức phụ thuộc của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, có con dấu, hoạt động chính là:

 • Research and propose the application of banking technology

Nghiên cứu và đề xuất ứng dụng công nghệ ngân hàng

 • Training

Đào tạo

 • Store databases, collect and process information for business activities

Lưu trữ dữ liệu, thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh.

(Branch, representative office, career unit; here in after referred to as “Network operation”)

(Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Đơn vụ sự nghiệp, gọi chung là “Mạng lưới hoạt động”)

3

Condition on establishment of Branch

Điều kiện thành lập chi nhánh

 1. Quantity: Not exceed 03 branches in financial year

Số lượng: không quá 03 chi nhánh trong 1 năm tài chính.

 

 1. Related Condition:

Điều kiện liên quan:

 1. The actual value of Charter capital at 31/12 of the preceding year ³ Legal capital.

Giá trị thực của Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12 của năm trước liền kề năm đề nghị ³ Vốn pháp định.

 1. The competent authority doesn’t apply the measure to Chailease that not to extent the area of operation.

Cơ quan nhà nước không áp dụng biện pháp không cho mở rộng phạm vi hoạt động.

 1. Chailease doesn’t violate the regulations on safety ratio.

Chailease không vi phạm quy định pháp luật về tỉ lệ an toàn.

 1. The ratio of non-performing loans (NPL) as at the time of opening the branch: under 4% of total outstanding loans or other ratio determinate by State bank governor.

Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm mở chi nhánh: thấp hơn 4% hoặc một tỷ lệ khác do Ngân hàng nhà nước quy định.

 1. Quantity and organization of Board of member, Control Board, General Director comply with law.

Số lượng và cơ cấu tổ chức của Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc tuân thủ quy định.

 1. Chailease does not violate the regulations on internal control system and internal audit; asset classification and risk provisioning.

Chailease không vi phạm quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán; phân loại tài sản và dự phòng rủi ro.

 1. Having the policy of manage of network operation.

Có quy chế về quản lý mạng lưới

 1. Having the project of establishment of network operation.

Có đề án thành lập đơn vị mạng lưới.

4

Condition on establishment of Representative office & Career unit

Điều kiện thành lập VPĐD & Đơn vị sự nghiệp

Comply with the condition of Item 4.ii (a, b, e, f, g, h) above

Tuân theo các điều kiện tại mục 4.ii (a, b, e, f, g, h)

5

Application file for establishment (apply for Branch, Representative office, Career unit)

Hồ sơ đề nghị thành lập (Chi nhánh, VPĐD, Đơn vị sự nghiệp)

 • Document/ Hồ sơ:
 1. Application form (signed by legal representative) (form under this Circular 53)

Mẫu đơn xin thành lập (ký bởi NĐDPL) (theo mẫu của Thông tư 53)

 1. Decision of Board of Member

Quyết định của Hội Đồng thành viên.

 1. The project of establishment of Branch or Representative office, Career Unit

Đề án thành lập Chi nhánh, VPĐD hoặc Đơn vị sự nghiệp.

 • Quantity of document: 01

Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

 • Receiver: Banking supervision agency of SBV

Người nhận: Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước.

 • Within 12 months from the date receive the written approval from SBV, CHAILEASE must open Branch or Representative Office or Career unit; after this time if CHAILEASE doesn’t open, the written approval will invalidity.

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng nhà nước, Chailease phải tiến hành mở Chi nhánh hoặc VPDD hoặc Đơn vị sự nghiệp; sau thời gian này nếu Chailease không thực hiện thì văn bản chấp thuận sẽ hết hiệu lực.

6

Condition to open the Branch

Điều kiện mở Chi nhánh

 1. Meet the below condition

Thỏa mãn các điều kiện sau:

 1. Having the legal ownership or legal use right of the address. This place must guarantee: storage database, security system, safety electricity system, and communication system, prevent fire system.

Là chủ sở hữu hoặc sử dụng đối với trụ sở nơi đặt Chi nhánh. Nơi này phải đảm bảo về việc: lưu trữ dữ liệu, hệ thống đảm bảo an ninh, hệ thống điện an toán, hệ thống liên lạc, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

 1. Having the security safe.

Có kho tiền hoặc két quỹ.

 1. Having IT system connect to head office.

Hệ thống công nghệ thông tin kết nối với trụ sở chính.

 1. Having the human resource (at least GD, DGD and officer) comply with the condition of law.

Có lực lượng nhân sự (tối thiểu phải có Giám đốc, Phó Giám đốc, nhân viên) tuân thủ theo quy định.

 1. Registering at DPI.

Đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư.

 1. At least 07 days before opened date of the Branch, CHAILEASE must inform to (i) official website of SBV, (ii) official website of CHAILEASE and (iii) paper newspaper of 03 consecutive editions or electronic newspaper of VN.

Ít nhất 7 ngày trước ngày khai trương Chi nhánh, Chailease phải thông báo tại (i) trang web của ngân hàng nhà nước, (ii) trang web của Chailease, (iii) 03 số báo giấy liên tiếp hoặc trang báo điện tử.

 1. Inform to (i) Banking supervision agency of SBV and (ii) SBV – branch at the place of Branch or Department of Banking supervision if this place doesn’t have SBV – branch about meet all condition to open within 15 days before opening.

Thông báo (i) Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và (ii) Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tại nơi Chailease mở Chi nhánh hoặc Cục thanh tra, giám sát nếu nơi đó không có Ngân hàng nhà nước Chi nhánh về việc đáp ứng tất cả các điều kiện trên trong vòng 15 ngày trước ngày khai trương.

7

Condition to open the Representative office & Career Unit

Điều kiện mở VPĐD và Đơn vị sự nghiệp

Meet the item 8.1.5; item 8.1.6; item 8.2

Đáp ứng điều kiện tại mục 8.1.5; 8.1.6 và 8.2

8

Changing the name of Branch

Thay đổi tên của Chi nhánh

Inform to (i) Banking supervision agency of SBV and (ii) SBV – branch at the place of Branch within 05 days from the date CHAILEASE decide to change.

Thông báo (i) Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và (ii) Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tại nơi Chailease mở Chi nhánh trong vòng 5 ngày kề từ ngày Chailease quyết định mở Chi nhánh

9

Changing the address of Branch

Thay đổi tên Chi nhánh

 1. The new address must in the area of the provinces where the branch is located.

Địa chỉ mới phải trong phạm vi địa bàn khu vực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở.

 1. The new address must comply with condition: item 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3.

 Địa chỉ mới phải đảm bảo điều kiện tại: mục 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3.

 1. The document (quantity: 01 document)

Hồ sơ phải nộp (số lượng: 01 bộ)

+ Application form of Chailease.

Văn bản của Chailease về việc xin thay đổi.

+ Decision of Board of Member.

Quyết định của Hội đồng thành viên.

 1. Send to: Banking supervision agency of SBV and (ii) SBV – branch at the place of Branch or Department of Banking supervision if this place don’t have SBV – branch.

Gửi: Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng và (ii) Ngân hàng nhà nước chi nhánh hoặc Cục Thanh tra, giám sát nếu  nơi đó không có Ngân hàng nhà nước chi nhánh.

 1. Within 12 months from the date receive the written approval from SBV, Chailease must open Branch; after this time if Chailease doesn’t open, the written approval will invalidity.

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng nhà nước, Chailease phải tiến hành khai trương Chi nhánh, sau thời gian này nếu Chailease không tiến hành khai trương thì văn bản này sẽ hết hiệu lực.

 1. In case of changing the address of the branch due to the change of administrative boundary (without changing the location of the branch): Chailease send the request and SBV will confirm the changing address within 05 days from the date receive the request.

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ của chi nhánh vì thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa chỉ của Chi nhánh: Chailease phải gửi yêu cầu và Ngân hàng nhà nước sẽ xác nhận thông tin thay đổi trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

 1. Within 07 days from the date receive the written approval from SBV, Chailease must post to (i) website of SBV, (ii) website of Chailease and (iii) paper newspaper of 03 consecutive editions or electronic newspaper of VN.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được chấp nhận của Ngân hàng nhà nước, Chailease phải thông báo trên (i) trang web của Ngân hàng nhà nước, (ii) Trang web của Chailease, (iii) báo giấy trong 3 số liên tiếp hoặc báo điện tử.

10

Changing the  name, the address of Representative office & Career unit

Thay đổi tên, địa chỉ của VPĐD & Đơn vị sự nghiệp

Inform to (i) Banking supervision agency of SBV and (ii) SBV – branch at the place of Branch within 05 days from the date Chailease decide to change. In case of the new address doesn’t in the area of the provinces where the branch is located, Chailease also informs to SBV – branch at the old place and new place.

Thông báo (i) Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng nhà nước và (ii) Ngân hàng nhà nước Chi nhánh trong vòng năm (05) ngày kề từ ngày Chailease quyết định thay đổi. Trường hợp địa điểm mới khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chailease có văn bản thông báo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở trước đây và nơi đặt trụ sở mới.

 

 


Other news

Affiliates