En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Hồ sơ thuê tài chính

Hồ sơ thuê tài chính

    Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

       -  Giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi, nếu có

       -  Mã số thuế

       -  Điều lệ công ty

       -  Chứng nhận đăng kí mẫu dấu

    Hồ sơ tài chính

       -  Báo cáo tài chính năm 2 năm gần nhất

       - Tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng trong vòng 2 năm gần nhất

       -  Sổ phụ tài khoản ngân hàng trong 6 tháng gần nhất

    Hồ sơ khác

       -  Đơn thuê tài chính (theo mẫu Chailease)

       -  Danh sách tài sản cố định – bao gồm giá trị sổ sách và khấu hao

       -  Báo giá tài sản dự kiến thuê tài chính

Mạng lưới quốc tế