En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    
 

Thỏa thuận sử dụng

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Ngày có hiệu lực: 16/10/2023

Phiên bản ngày 18/01/2019 chấm dứt hiệu lực kể từ ngày trên.

Bằng việc đăng ký, truy cập vào (các) Kênh kết nối của Chailease (như được định nghĩa bên dưới) cũng đồng nghĩa là Người dùng cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ đúng mọi điều khoản được nêu tại Thỏa thuận sử dụng này (sau đây được gọi tắt là “Thỏa thuận”) trong hiện tại và kể cả các thay đổi trong tương lai (nếu có) để được phép sử dụng các chức năng như nêu tại Thỏa thuận này dưới đây.

Nếu Người dùng muốn có thêm thông tin thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 028 7301 6010 hoặc địa chỉ công ty tại Tầng 28, Tòa nhà Saigon Trade Centre, 37, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điều 1: Định nghĩa

Các từ ngữ trong Thỏa thuận này sau đây được hiểu như sau:

1.1. Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease (sau đây được gọi tắt là “Chailease”): là một tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

1.2. Kênh kết nối của Chailease (sau đây được gọi tắt là “Kênh kết nối”): là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng nội bộ phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin, thuộc sở hữu của Chailease, bao gồm: (i) Website (sau đây được gọi tắt là “Website”), (ii) bất kỳ Ứng dụng nào (sau đây được gọi tắt là “Ứng dụng”) và (iii) bất kỳ kênh kết nối nào khác hình thành trong tương lai do Chailease tạo ra hoặc thuê bên thứ ba tạo ra hoặc kết hợp với bên thứ ba tạo ra, mà có thể bị gián đoạn vận hành vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

1.3. Người dùng: là Chủ sở hữu Tài khoản, không phân biệt cá nhân, tổ chức truy cập Kênh kết nối. Để cho rõ ràng, khi một tổ chức bằng cách nào đó cử nhân viên của mình tạo lập Tài khoản để truy cập Kênh kết nối thì tổ chức đó đương nhiên là Người dùng và vì thế chấp nhận Thỏa thuận này.

1.4. Tài khoản: là Tài khoản của Người dùng được đăng ký với Chailease hoặc do Chailease tự cấp cho Người dùng, trong trường hợp có yêu cầu, bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập và sử dụng tại Kênh kết nối, Người dùng không được chia sẻ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác theo quyền quyết định và tự chịu trách nhiệm bởi Người dùng.

1.5. Tên đăng nhập: được đăng ký với Chailease hoặc do Chailease tự cấp cho Người dùng được dùng để đăng nhập và sử dụng (các) Chức năng trên Kênh kết nối.

1.6. Mật khẩu: có thể do Chailease cung cấp khi Người dùng truy cập lần đầu. Người dùng được khuyến cáo thay đổi Mật khẩu ngay sau khi truy cập lần đầu tiên sử dụng và định kỳ thay đổi Mật khẩu.

1.7. Hợp đồng dịch vụ với Chailease: là bất kỳ Hợp đồng nào được ký (nếu có) giữa Người dùng và Chailease trong (i) hiện tại và (ii) tương lai (nếu có) để sử dụng dịch vụ do Chailease cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật, như được nêu theo các giấy phép, quyết định, giấy chứng nhận hay văn bản có giá trị tương đương được phát hành bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cấp cho Chailease.

1.8. Thông tin Người dùng: là thông tin do Người dùng cung cấp, bao gồm cả thông tin được cung cấp do và/hoặc phát sinh từ trong quá trình Người dùng sử dụng (các) Chức năng do Kênh kết nối mang lại, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu cá nhân cơ bản, dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật.

1.9. Chức năng: là những hoạt động Chailease mang lại cho Người dùng khi truy cập Kênh kết nối, như được xác định tại Thỏa thuận này.

1.10. Hóa đơn điện tử: là hóa đơn do Chailease phát hành cho Người dùng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành thông qua Kênh kết nối.

1.11. Lịch trình trả nợ: là lịch trình thanh toán theo Hợp đồng dịch vụ với Chailease và các Phụ lục đính kèm (nếu có).

1.12. Thông báo thanh toán: là thông báo thanh toán của từng kỳ hạn cụ thể theo Lịch trình trả nợ do Chailease phát hành phù hợp với Thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ với Chailease (nếu có).

1.13. Các Chức năng khác mà Chailease cung cấp theo từng thời kỳ: là những hoạt động mà Chailease đã, đang hoặc sẽ cung cấp cho Người dùng trong hiện tại và tương lai (nếu có).

1.14. Quản lý thông tin trên Ứng dụng: là nội dung được quy định tại Thỏa thuận này, bao gồm việc thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng và cung cấp thông tin của Người dùng trên Kênh kết nối thông qua việc Người dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Chailease (nếu có).

1.15. Tập đoàn Chailease là nhóm công ty, tổ chức có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác, bao gồm công ty mẹ, công ty con và các công ty, tổ chức thành viên khác (bao gồm nhưng không giới hạn: Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease, Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Chailease).

Điều 2: Các Chức năng do Chailease cung cấp

2.1. Chailease cung cấp các Chức năng sau đây khi Người dùng truy cập vào Kênh kết nối bao gồm:

1. Thông tin Người dùng.

2. Hóa đơn điện tử.

3. Lịch trình trả nợ.

4. Thông báo thanh toán.

5. (Các) Hợp đồng dịch vụ với Chailease.

6. Các Chức năng khác mà Chailease cung cấp theo từng thời kỳ (nếu có).

2.2. Người dùng có thể tham khảo cách thức hướng dẫn sử dụng cho từng hoạt động nêu tại Điều 2.1 trên Website của Chailease.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Chailease

3.1. Khi sử dụng Kênh kết nối, để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho mình, Chailease đòi hỏi Người dùng phải tạo Tài khoản và cung cấp Thông tin Người dùng chính xác và tự bảo mật Tài khoản của mình. Chailease không chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh đối với Tài khoản của Người dùng.

3.2. Người dùng đồng ý rằng Chailease được phép sử dụng Thông tin Người dùng vào các mục đích sau:

 1. Để tuân thủ yêu cầu của pháp luật hoặc các thủ tục, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn: nhận biết, cập nhập và xác minh thông tin (nhận biết) khách hàng; báo cáo phòng, chống rửa tiền; báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến hoạt động phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ; cung cấp thông tin phòng, chống tham nhũng; báo cáo trên cơ sở yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe doạ đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng);
 2. Để phục vụ cho việc đăng ký, sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ của Người dùng tại Chailease (bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện các quyền lợi hợp pháp của Người dùng theo Thông báo này và quy định pháp luật; liên hệ với Người dùng để trao đổi thông tin, gửi thư tín, hóa đơn, báo cáo hoặc tài liệu khác tới Người dùng hoặc các bên khác có liên quan, đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ của Người dùng và để cập nhật thông tin cá nhân của Người dùng), hoặc để ký hợp đồng và thực hiện (các) hợp đồng giữa các bên;
 3. Để đáp ứng, tuân thủ các chính sách nội bộ của Chailease cũng như phục vụ hoạt động nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh và quản trị, điều hành của Chailease và các công ty, tổ chức trong Tập đoàn Chailease (bao gồm nhưng không giới hạn: đánh giá hồ sơ pháp lý, tín dụng, tài sản và khả năng đủ điều kiện của Người dùng liên quan đên bất kỳ Sản phẩm, Dịch vụ nào do Chailease đề xuất hoặc cung cấp; thiết kế, cải tiến, nâng cao chất lượng hoặc giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan các Sản phẩm, Dịch vụ; phục vụ đánh giá, thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, chuyển giao quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) hợp đồng/ thỏa thuận giữa Người dùng và/hoặc bên thứ ba với Chailease; phục vụ giao dịch mua bán, sáp nhập, và cho việc thuê ngoài của Chailease; phục vụ cho kiểm thử/phân tích/huấn luyện dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ cho Chailease; phục vụ cho việc hợp tác với đối tác và liên hệ với Người dùng nhằm cung cấp cho Người dùng các Sản phẩm, Dịch vụ, thực hiện chương trình quảng cáo, khuyến mại,...; phục vụ cho hoạt động quản trị nội bộ, kiểm tra tuân thủ, điều tra vi phạm nội bộ, phòng chống gian lận, phục vụ các hoạt động nội bộ khác của Chailease hoặc các hoạt động của Chủ sở hữu Chailease và các đối tác của Chailease (nếu có));
 4. Để bảo vệ và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Chailease theo hợp đồng/thỏa thuận với Người dùng hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn: thế chấp khoản phải thu/quyền đòi nợ, thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm, truy dấu khách hàng, xác minh vi phạm quy định nội bộ/vi phạm pháp luật, tra soát, giải quyết khiếu nại/tố cáo, tố giác, báo tin tội phạm, phục vụ hoạt động tố tụng).

3.3. Người dùng đồng ý rằng Chailease được phép xử lý Thông tin Người dùng trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

 1. Chailease luôn tôn trọng, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của trẻ em do đó việc xử lý Thông tin Người dùng có chứa dữ liệu cá nhân của trẻ em được Chailease thực hiện theo nguyên tắc bảo vệ các quyền và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Ngoài các biện pháp bảo vệ Dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật, trước khi xử lý Thông tin Người dùng có chứa dữ liệu cá nhân của trẻ em, Chailease sẽ thực hiện xác minh tuổi của trẻ em và yêu cầu sự đồng ý của (i) cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em; và (ii) trẻ em (trong trường hợp trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên) theo quy định của pháp luật; 
 2. Bên cạnh tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan khác, đối với việc xử lý Thông tin Người dùng liên quan đến người bị tuyên bố mất tích/ người đã chết, Chailease sẽ phải được sự đồng ý của một trong số những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
 3. Các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.

3.5. Chailease thực hiện việc bảo mật Thông tin Người dùng theo quy định pháp luật Việt Nam thông qua việc duy trì đội ngũ nhân viên, hệ thống điện tử và các thủ tục bảo mật đáp ứng các yêu cầu của luật pháp nhằm bảo vệ Thông tin Người dùng khỏi bị mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, Người dùng cũng biết rằng, bất chấp những nỗ lực tối đa của Chailease, không có biện pháp bảo mật nào có thể cung cấp sự bảo vệ tuyệt đối. Mặc dù Chailease đã thực hiện trách nhiệm bảo vệ Thông tin Người dùng theo quy định của pháp luật hiện hành và xem xét, cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật để xử lý Thông tin Người dùng khi cần thiết, nhưng những thiệt hại không mong muốn hoặc các trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra. Trong khả năng tốt nhất của Chailease, Chailease sẽ nhanh chóng thực hiện các hành động cần thiết để giảm thiểu thiệt hại cho Người dùng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

3.6. Chailease sẽ không chịu trách nhiệm đối với (i) bất kỳ việc sử dụng trái mục đích nào của Người dùng; (ii) vận hành bất kỳ Chức năng nào xuất phát từ lệnh, chỉ thị của Kênh kết nối mà không có lỗi cố ý của Chailease; (iii) sai lệch, mất bất kỳ giao dịch, Chức năng nào trong suốt quá trình vận hành, truyền tải; (iv) bất kỳ hậu quả nào phát sinh hay có liên quan đến (các) thay đổi nào mà không được thông báo cho Chailease. Để bổ sung vào điểm này, Chailease không có nghĩa vụ cam kết về chất lượng đường truyền, tín hiệu internet do nhà cung cấp của Người dùng cung cấp trong suốt quá trình Người dùng truy cập Kênh kết nối.

3.7. Chailease có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện việc sửa đổi, nâng cấp hoặc bất kỳ hành động nào liên quan đến Kênh kết nối do Chailease cung cấp tùy từng thời điểm.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

4.1. Người dùng được phép sử dụng (các) Chức năng do Chailease cung cấp theo Thỏa thuận này. Đối với Thông tin Người dùng đã được cung cấp cho Chailease để sử dụng Chức năng được bảo đảm bí mật theo quy định của pháp luật.

4.2. Người dùng có các quyền sau đây theo quy định của pháp luật: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

4.3. Người dùng có thể thực hiện các quyền của mình như rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các Thông tin Người dùng của mình bằng cách liên hệ với Chailease và Chailease sẽ thực hiện các quyền này dựa trên quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Chailease.

Việc rút lại sự đồng ý của Người dùng có thể làm cho việc cung cấp Sản phẩm, Dịch vụ của Chailease bị ảnh hưởng như: bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp. Chailease sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người dùng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh và các quyền hợp pháp của Chailease sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với những ảnh hưởng đó. Xin lưu ý rằng, việc bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán này không làm ảnh hưởng đến các nghĩa vụ đã phát sinh của Người dùng trong (các) hợp đồng/thoả thuận khác giữa Người dùng và Chailease.

4.4. Người dùng có nghĩa vụ tuân thủ các nghĩa vụ về tự bảo vệ Thông tin Người dùng và tôn trọng Thông tin Người dùng của người khác và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4.4. Người dùng cam kết các thông tin cung cấp là chính xác và cập nhật nhất. Trong trường hợp Thông tin Người dùng cung cấp cho Chailease không còn chính xác, đầy đủ hoặc có sự thay đổi, Người dùng vui lòng liên hệ với Chailease để cập nhật lại Thông tin Người dùng của mình, trừ trường hợp đã chấm dứt tất cả các Hợp đồng các dịch vụ với Chailease. Khi Người dùng cung cấp bất kỳ thông tin của bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thông tin của người phụ thuộc, người có liên quan theo quy định pháp luật, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha, mẹ và/hoặc người giám hộ, bạn bè, người tham chiếu, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp hoặc cá nhân khác của Người dùng) cho Chailease, người dùng cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Người dùng đã (i) có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó cho việc xử lý đó; và (ii) thông tin cho bên thứ ba đó về việc Chailease và các bên liên quan khác là chủ thể xử lý các Thông tin Người dùng cho các Mục đích được nêu tại Thoả thuận này.

4.5. Người dùng thừa nhận rằng bất cứ hành động truy cập nào vào Kênh kết nối bằng Tên Tài khoản đã đăng ký với Chailease dù lần đầu hay đã được thay đổi sau đó đều được coi là chính Người dùng truy cập. Vì điểm này, Người dùng từ bỏ quyền khiếu nại Chailease cũng như từ bỏ yêu cầu bồi thường đối với Chailease khi có bất kỳ việc truy cập nào xảy ra ngoài ý chí của Người dùng. Theo đó, Người dùng tự chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại xảy ra trong trường hợp làm mất, làm lộ thông tin Tài khoản cho bên thứ ba.

4.6. Người dùng phải đảm bảo an toàn và bí mật cho Tài khoản của mình và các thông tin khác do Chailease cung cấp bằng các biện pháp cần thiết. Người dùng, bằng chi phí của mình, tự trang bị, nâng cấp, bảo trì các máy móc, dụng cụ cần thiết đề đảm bảo không làm gián đoạn việc truy cập Kênh kết nối.

4.7. Người dùng tự chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi của mình và các hậu quả phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến và/hoặc kết quả từ hành vi của mình khi tương tác trên Kênh kết nối.

Điều 5: Tổ chức, cá nhân được xử lý Thông tin người dùng

5.1. Để cung cấp, quản lý, vận hành các Sản phẩm, Dịch vụ của Chailease và/hoặc để phục vụ các Mục đích khác như được mô tả ở trên, Chailease có thể tiết lộ Thông tin Người dùng hoặc các bên thứ ba có liên quan đến Người dùng, cho các bên dưới đây xử lý:

 1. Các nhân viên, người nhận và các đơn vị phụ thuộc của Chailease; các công ty, tổ chức trong Tập đoàn Chailease;
 2. Các công ty, cá nhân, tổ chức đóng vai trò là bên bán, bên cung cấp, đối tác, đại lý của Chailease và/hoặc bên thứ ba có liên quan khác, bao gồm nhưng không giới hạn, như: các công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, điện thoại, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ công nghệ, pháp lý, báo cáo rủi ro, thẩm định tín dụng, an toàn thông tin, và các dịch vụ tư vấn...;
 3. Bất kỳ cơ quan, tổ chức nào khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 4. Các Bên thứ ba mà Người dùng đồng ý hoặc Chailease có cơ sở pháp lý để chia sẻ Thông tin Người dùng của Người dùng.

5.2. Chailease luôn coi Thông tin Người dùng là riêng tư và bí mật. Ngoài các bên nêu trên, Chailease không tiết lộ Thông tin Người dùng cho bất kỳ bên nào khác, trừ một trong các trường hợp sau:

 1. Khi có sự đồng ý khác của Người dùng;
 2. Khi Chailease được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật;
 3. Khi Chailease chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
 4. Khi Chailease được yêu cầu hoặc cho phép theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6: Chuyển dữ liệu ra nước ngoài

6.1. Nhằm thực hiện Mục đích xử lý Thông tin Người dùng tại Thoả thuận này, Chailease có thể phải cung cấp/chia sẻ Thông tin Người dùng đến các bên thứ ba liên quan của Chailease và các bên thứ ba này có thể hiện diện tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

6.2. Khi thực hiện việc cung cấp/chia sẻ Thông tin Người dùng ra nước ngoài, Chailease sẽ yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng Thông tin Người dùng được chuyển giao cho họ sẽ bảo mật và an toàn. Chailease đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến việc chuyển giao Thông tin Người dùng.

Điều 7: Thời hạn xử lý và lưu trữ

7.1. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Chailease sẽ tiến hành xử lý Thông tin Người dùng từ thời điểm Người dùng bắt đầu thiết lập mối quan hệ với Chailease (bao gồm cả giai đoạn tiếp cận, tìm hiểu và/hoặc đề nghị giao kết hợp đồng) và kết thúc theo quy định của pháp luật.

7.2. Đồng thời, Chailease sẽ lưu trữ Thông tin Người dùng trong khoảng thời gian được yêu cầu trong mối quan hệ với Người dùng, nhằm tuân thủ Thoả Thuận này và/hoặc các điều khoản và điều kiện trong (các) thoả thuận giữa người dùng và Chailease, trong khoảng thời gian cần thiết khác để đáp ứng lợi ích của Tập đoàn Chailease và/hoặc của Người dùng, hoặc khi pháp luật và/hoặc các chính sách có liên quan của Tập đoàn Chailease quy định, hoặc trong khoảng thời gian khác mà các Mục đích cho việc xử lý Thông tin người dùng nêu trên vẫn còn hiệu lực.

Điều 8: Chấm dứt Thỏa thuận

8.1. Bất kỳ vi phạm nào được Chailease tìm thấy hoặc có cơ sở để nghi ngờ rằng sẽ có xảy ra vi phạm thì Chailease có thể ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

8.2. Chấm dứt Tài khoản Người dùng sau một khoảng thời gian mà Chailease cho rằng đủ lâu mà trong khoảng thời gian đó Người dùng không có tương tác hoặc không còn nhu cầu tương tác trên Kênh kết nối và việc chấm dứt Tài khoản Người dùng cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt các Chức năng được cung cấp tương ứng cho Người dùng, trừ trường hợp Người dùng đăng ký mới tại Chailease. Việc chấm dứt này không cần được thông báo trước cho Người dùng.

8.3. Chailease cũng có quyền chấm dứt Tài khoản Người dùng sau khi nhận được thông báo về việc chết, mất tích hoặc giải thể, phá sản của Người dùng.

Điều 9: Điều khoản chung

9.1. Các nội dung theo Thỏa thuận này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

9.2. Phụ thuộc vào vai trò của Chailease trong từng tình huống cụ thể là (i) Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân; (ii) Bên Xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Chailease sẽ thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

9.3. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của Chailease và Khách hàng tại Thông báo này sẽ được bổ sung và không thay thế, chấm dứt hoặc thay đổi các quyền mà Chailease và Khách hàng đang có ở bất kỳ văn bản nào và không một điều khoản nào trong Thoả thuận này hàm ý hạn chế hoặc xóa bỏ bất kỳ quyền nào trong số các quyền của Chailease.

9.4. Thỏa thuận này sẽ vẫn duy trì hiệu lực kể cả sau khi Người dùng hoàn tất nghĩa vụ theo (các) Hợp đồng dịch vụ với Chailease hoặc (các) Hợp đồng dịch vụ với Chailease bị chấm dứt trước hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 7.

9.5. Tùy từng thời điểm, Chailease có thể thay đổi nội dung Thỏa thuận này. Việc thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực được nêu trên và ghi rõ thời gian cuối cùng Thỏa thuận này được sửa đổi hoặc thay đổi cơ bản. Việc kiểm tra ngày có hiệu lực cho phép Người dùng xác định liệu có những thay đổi so với phiên bản Người dùng đã xem trước đó. Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ cập nhật và thay đổi nào, Người dùng có thể lựa chọn ngừng sử dụng. Người dùng lưu ý rằng việc ngừng sử dụng này có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ đang được cung cấp bởi Chailease và Chailease sẽ không chịu trách nhiệm về việc này. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận tạo thành chấp thuận của Người dùng đối với Thỏa thuận được thay đổi này.

Xác nhận của Người dùng

Như được nêu trong Thoả thuận này và phù hợp với các yêu cầu của pháp luật hiện hành, bằng cách đánh dấu vào ô này, Người dùng đồng ý cho Chailease có thể liên hệ với Người dùng qua email, tin nhắn văn bản hoặc các phương tiện khác, để cung cấp cho Người dùng thông tin liên quan đến các Sản phẩm, Dịch vụ, ưu đãi mà Chailease tin rằng Người dùng có thể quan tâm hoặc mang lại lợi ích tài chính cho Người dùng.

 

 

Mạng lưới quốc tế