En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Hỏi đáp

1. Các câu hỏi liên quan đến hóa đơn và hạch toán kế toán.

1. Tài sản cố định thuê tài chính là gì?

Trả lời:

 • Là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
 • Mọi TSCĐ đi thuê nếu không thoả mãn các quy định nêu trên được coi là tài sản cố định thuê hoạt động.
  (Trích điểm 3, điều 2 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC, ngày 25/04/2013).

 

2. Tài sản cố định thuê tài chính có phải trích khấu hao hay không? Trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính như thế nào?

Trả lời:

 • Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lại tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.
  (Trích điều 9 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC, ngày 25/04/2013).
 • Trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính theo quy định của Thông tư số 45/2013/TT-BTC, ngày 25 tháng 4 năm 2013 và lưu ý các điểm sau:
  • Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lại tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.
  • Khung thời gian trích khấu hao theo phụ lục 1 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC, ngày 25 tháng 4 năm 2013

 

3. Doanh nghiệp có thể bán tài sản cố định và thuê tài chính lại tài sản cố định đó hay không?

Trả lời:

Doanh nghiệp có thể bán tài sản cố định và thuê tài chính lại tài sản cố định, giao dịch này còn được gọi là bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính.

Cơ sở pháp lý:

 • Điều 36 của thông tư số 30/2015/TT-NHNN, ngày 25/12/2015
 • Mục 3.9 kế toán giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính của Điều 36 trong thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

4. Phương thức hạch toán thuê tài chính và Hạch toán bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính?

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

 

5. Giá trị còn lại của thuê tài chính là gì? Giá trị còn lại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Phương thức hạch toán giá trị còn lại?

Trả lời:

 • Giá trị còn lại của tài sản cho thuê: Là giá trị ước tính ở thời điểm khởi đầu thuê tài sản mà bên cho thuê dự tính sẽ thu được từ tài sản cho thuê vào lúc kết thúc hợp đồng cho thuê. (Trích Quy định chung tại Chuẩn mực số 06 phần Thuê tài sản)
 • Giá trị còn lại là giá trị mua lại tài sản thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời điểm mua lại.
  (Căn cứ Điều 113, Luật các tổ chức tín dụng 47/2010/QH12)
 • Giá trị còn lại của thuê tài chính không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT
  (Căn cứ khoản 8, Điều 4 tại Thông tư số 219/2013/TT- BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2013)
 • Giá trị còn lại của thuê tài chính sẽ được hạch toán vào nguyên giá của tài sản cố định. 
  (Căn cứ quy định tại Mục 3.8. Kế toán giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính của Điều 36. Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính trong thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014)

 

6. Trường hợp khách hàng bán tài sản cố định và thuê tài chính lại, Công ty có thể xuất hóa đơn tổng số tiền thuế GTGT một lần cho khách hàng để khách hàng khấu trừ thuế một lần được không?

Trả lời:

Công ty cho thuê tài chính có thể xuất hóa đơn tổng số tiền thuế GTGT một lần cho khách hàng để khách hàng khấu trừ thuế một lần nếu như Giá trị thuê không gồm tiền thuế GTGT.

(Trích Mục 2.12, Phụ lục 4 tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31 tháng 03 năm 2014

 • Tổ chức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải lập hóa đơn theo quy định.
 • Trường hợp tổ chức cho thuê tài chính chuyển giao toàn bộ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn tài sản mua cho thuê tài chính cho bên đi thuê tài chính được kê khai khấu trừ một lần thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, tổ chức cho thuê tài chính lập hóa đơn cho bên đi thuê để làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:
  • Trên hóa đơn GTGT thu tiền lần đầu của dịch vụ cho thuê tài chính, tổ chức cho thuê tài chính ghi rõ: thanh toán dịch vụ cho thuê tài chính và thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ cho thuê tài chính (không bao gồm thuế GTGT của tài sản), dòng thuế suất không ghi và gạch chéo, dòng tiền thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính.)

 

7. Trong lĩnh vực sản xuất phân bón, nếu sản phẩm đầu ra là phân bón, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi khách hàng chọn phương thức bán & thuê tài chính lại tài sản, thì máy móc xuất bán cho công ty cho thuê tài chính lại phải chịu thuế GTGT, như vậy khách hàng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào về thuế GTGT cho toàn bộ giao dịch?

Trả lời : 

Theo luật thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ.

Vì vậy, khách hàng phát sinh giao dịch bán và thuê lại tài sản thì khi bán tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT cho công ty cho thuê tài chính, khoản thuế GTGT đầu ra này khách hàng sẽ phải nộp cho ngân sách nhà nước, đồng thời sẽ được công ty cho thuê tài chính xuất lại. Việc xuất lại toàn bộ 100% tại thời điểm bắt đầu thuê hoặc xuất theo lịch trình thuê là tùy thuộc việc lựa chọn có tài trợ GTGT hay không tài trợ. Toàn bộ GTGT đầu vào khách hàng nhận được sẽ được ghi nhận vào nguyên giá tài sản tương tự như trường hợp tài sản khách hàng tự mua sắm.

 

8. Khách hàng là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi khách hàng chọn phương thức bán & thuê tài chính lại tài sản, thì máy móc xuất bán cho CILC phải chịu thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu, như vậy khách hàng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Trả lời:

Khi khách hàng là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán máy móc cho công ty cho thuê tài chính và đồng thời sẽ phải nộp một khoản thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, công ty cho thuê tài chính sẽ xuất lại hóa đơn cho khách hàng đúng bằng giá trị trên hóa đơn khách hàng đã xuất và khách hàng sẽ ghi nhận giá trị này vào nguyên giá tài sản thuê tài chính.

 

9. Trên hóa đơn cho thuê tài chính, số tiền thuế VAT có thể không bằng tỉ lệ 5% (10%) so với số tiền gốc?

Trả lời:

Các trường hợp trên hóa đơn cho thuê tài chính, số tiền thuế VAT có thể không bằng tỉ lệ 5% (10%) so với số tiền gốc:

 1. Trường hợp Giá trị tài sản thuê không gồm thuế GTGT thì tổ chức cho thuê tài chính sẽ xuất toàn bộ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn tài sản mua cho khách hàng và hóa đơn cho các kỳ thanh toán tiếp theo sẽ không có tiền thuế GTGT.
  Tham khảo Phụ lục 4 (2.12) Thông tư số 39/2014/TT-BTC
 1. Trường hợp một hợp đồng thuê, các hóa đơn đầu vào có nhiều loại thuế suất khác nhau (không chịu thuế, 5%, 10%).
 2. Trường hợp khách hàng không trả đủ tiền thuê một kỳ thanh toán.

 

10. Tại sao chưa nhận được giấy báo thanh toán? 

Trả lời:

Khách hàng vui lòng kiểm tra email đã đăng ký với Chailease (có thể ở mục Spam). Nếu vẫn chưa nhận được Giấy báo thanh toán, khách hàng liên hệ phòng Collection - Ms Trang –Ext.8309.

 

11. Xem số dư công nợ và số dư ký quỹ?

Trả lời:

Truy cập bằng trình duyệt GOOGLE CHROME vào link: https://ebill.chailease.com.vn/ Lịch trình thanh toán và dư nợ

 

12. Trường hợp khách hàng bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính nhưng giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ thì khách hàng có bị đóng thuế TNDN cho phần giá trị cao hơn không

Trả lời:

Theo phương pháp thận trọng, phần doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa giá bán cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ), khách hàng sẽ tính và ghi nhận một lần tiền thuế TNDN phát sinh tại thời đểm xuất hóa đơn thanh lý tài sản. Trên sổ sách, sẽ treo lại phần doanh thu chưa thực hiện và định kỳ phân bổ giảm vào chi phí sản xuất kinh doanh tương ứng với thời gian thuê tài chính.

Như vậy lợi nhuận theo Kế Toán và lợi nhuận theo Thuế sẽ có sự khác biệt nếu xét riêng   cho từng năm tính thuế và sẽ bằng nhau nếu tính trên tổng thời gian thuê.

 

13. Kiểm tra tiền của khách hàng chuyển cho Chailease đã nhận được chưa?

Trả lời:

Khách hàng vui lòng kiểm tra thông tin chuyển khoản trước xem đã chính xác chưa. Nếu thông tin chính xác, Chailease sẽ ghi nhận tiền trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày tiền vô tài khoản của Chailease. Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn nhận tiền từ phía Chailease trong vòng 1 ngày từ ngày Chailease ghi nhận tiền.

 

14. Đã chuyển tiền đủ theo thông báo rồi nhưng tại sao nhóm nợ vẫn chưa được cập nhật? 

Trả lời:

Khách hàng liên hệ phòng Collection, Ms Chi – 8301.

 

15. Hóa đơn đã xuất theo địa chỉ cũ, khách hàng muốn yêu cầu làm biên bản điều chỉnh hóa đơn?

Trả lời:

Khách hàng liên hệ nhân viên kinh doanh gửi email “Công văn thông báo thay đổi địa chỉ trên hóa đơn” và “Giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất”.

Đồng thời, khách hàng gửi Biên bản điều chỉnh hóa đơn đến Chailease (gồm 2 bản có đóng dấu xác nhận của người có thẩm quyền ký).

 

16. Khách hàng thanh toán bao lâu thì có hóa đơn?

Trả lời:

Chailease sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng trong vòng từ 5 – 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền từ khách hàng hoặc từ ngày nghiệp vụ được hoàn thành sớm nhất.

 

17. Xuất hóa đơn GTGT của tài sản điều chuyển từ hội sở chính (Công ty) về chi nhánh và ngược lại?

Trả lời:

“b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn GTGT theo quy định. “

 (Trích Phụ lục 4, khoản 2.15 (b2), Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

2. Khi nhập khẩu tài sản cho mục đích đầu tư, tôi đựơc miễn thuế nhập khẩu. Nếu sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính, tôi có được miễn thuế nhập khẩu không?

Khách hàng vẫn đựơc hưởng chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với tài sản nhập đầu tư thông qua hình thức cho thuê tài chính. Các loại thuế và phí khác, doanh nghiệp vẫn thực hiện đầy đủ theo quy định của cục thuế và hải quan.

3. Loại tiền tệ dùng để thanh toán tiền thuê hàng tháng

Khách hàng vui lòng thanh toán tiền thuê theo loại tiền tệ được tài trợ được kí trong hợp đồng thuê tài chính.
Ví dụ:
Tài sản thuê được mua tại Việt Nam, thanh toán bằng Việt Nam đồng. Chúng tôi hỗ trợ Việt Nam đồng nên khách hàng thanh toán tiền thuê hàng tháng bằng Việt Nam đồng.
Tài sản thuê đựơc nhập khẩu, thanh toán bằng đồng Dola Mỹ (USD). Nếu theo hợp đồng thuê chúng tôi hỗ trợ bằng đồng Dola Mỹ (USD), khách hàng sẽ thanh toán tiền thuê bằng đồng Dola Mỹ (USD). Nếu chúng tôi hỗ trợ bằng Việt Nam đồng, khách hàng sẽ thanh toán tiền thuê bằng Việt Nam đồng.

 

4. Tôi có thể liên lạc với ai nếu có những vấn đề thắc mắc?

Nếu Quý khách có những vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại công ty: (028)7301 6010
 
Gửi email về địa chỉ: service02@chailease.com.vn 
 
Ngoài ra Quý khách cũng có thể gửi yêu cầu tại các trang mạng xã hội của Chailease Việt Nam
 
- Fanpage: Cho Thuê Tài Chính Chailease (https://www.facebook.com/chaileasevietnam/)
 
- Zalo Account: https://zalo.me/75488896945241267 hoặc quét mã QR code
 

5. Thuế VAT khi mua tài sản có được khấu trừ?

Thuế VAT khi mua tài sản cho thuê tài chính được khấu trừ theo quy định của Luật Thuế Việt Nam.

6. Doanh nghiệp có được thuê tài chính với những tài sản đã đựơc mua và thanh toán trước đó?

Doanh nghiệp có thể thực hiện thuê tài chính với những tài sản đã được mua và thanh toán trước đó. Hình thức này được gọi là hình thức “Bán và Thuê Lại”. Một số điều kiện để thực hiện dịch vụ này:

- Tài sản là các động sản.

- Thời hạn thuê không được quá thời gian khấu hao còn lại của tài sản.

- Tài sản phù hợp các yêu cầu của công ty cho thuê tài chính.

- Tình hình doanh nghiệp phù hợp với các yêu cầu của công ty cho thuê tài chính.

7. Tài sản cho thuê tài chính được bảo hành và bảo trì thế nào?

Tài sản thuê tài chính được Bên Thuê sử dụng theo các quy định về bảo hành và bảo trì của nhà cung cấp, chủ động liên lạc với nhà cung cấp khi cần hỗ trợ. Trường hợp tài sản bị hư hỏng, ngoài việc thông báo cho nhà cung cấp, Bên Thuê nên thông báo cho Bên Cho Thuê.

8. Khi nào khách hàng đựơc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản thuê tài chính?

Quyền sở hữu này đựơc chuyển giao cho Bên Thuê vào cuối kỳ thuê tài chính hoặc khi Bên Thuê kết thúc hợp đồng thuê trước hạn và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng thuê tài chính.
 

9. Tài sản cho thuê tài chính thuộc sở hữu của ai?

Tài sản cho thuê tài chính thuộc quyền sở hữu của công ty thuê tài chính trong suốt thời hạn thuê.

10. Ai chọn tài sản thuê tài chính?

Bên Thuê là người chọn tài sản thuê tài chính theo mục đích sử dụng của mình.

11. Những tài sản nào được cho thuê tài chính?

Tài sản cho thuê tài chính là các động sản được mua trong nước hoặc mua từ nước ngoài. Tài sản cho thuê bao gồm: phương tiện vận chuyển, máy móc, dây chuyền sản xuất, thiết bị công trình, thiết bị văn phòng.

12. Lãi suất thả nổi sẽ đựơc thực hiện điều chỉnh như thế nào?

Lãi suất thả nổi sẽ được điều chỉnh ngay khi có sự điều chỉnh từ công ty cho thuê tài chính, việc thực hiện giảm hay thu thêm lãi suất sẽ đựơc thực hiện vào các kỳ theo quy định của cho thuê tài chính.
Ví dụ: Hôm nay, ngày 1/5/2010, CILC điều chỉnh tăng lãi suất cho tất cả các khách hàng. Ngày thanh toán của khách hàng A là ngày 15 hàng tháng thì ngày 15/5 và 15/6, khách hàng vẫn thực hiện thanh toán tiền thuê theo lịch trình đã gửi. Kỳ thanh toán tháng 7 là kỳ thực hiện thanh toán cộng trừ lãi suất cho khách hàng của CILC, do đó ngày 15/7 khách hàng A thanh toán tiền thuê tháng 7 cộng thêm tiền chênh lệch lãi suất của kỳ tháng 5 và tháng 6.

13. Lãi suất cho thuê tài chính là cố định hay thả nổi?

Lãi suất cho thuê có thể là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi. Áp dụng lãi suất nào tùy thuộc vào thỏa thuận của 2 bên và chính sách của Công ty cho thuê tài chính.

14. Lãi suất cho thuê tài chính đựơc tính thế nào?

Lãi suất cho thuê tài chính là lãi suất thỏa thuận được tính trên Giá trị thuê (số tiền Bên Cho Thuê giải ngân để mua tài sản thuê). Lãi suất cho thuê tài chính hàng tháng sẽ được tính trên dư nợ giảm dần.

15. Nếu kết thúc Hợp Đồng thuê tài chính trước hạn, khách hàng phải thanh toán những chi phí nào?

Nếu kết thúc Hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn, khách hàng cần thanh toán: Vốn gốc, Thuế VAT, các khoản lãi quá hạn (nếu có), giá mua lại và tiền phạt chấm dứt trước hạn. Tiền phạt chấm dứt trước hạn được đề cập trong Hợp đồng cho thuê tài chính.

16. Giá mua lại (giá trị còn lại) là gì?

Giá mua lại (giá trị còn lại) là khoản tiền mà Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê vào cuối thời hạn thuê hoặc vào thời điểm mà hai bên đã thỏa thuận trước. Sau khi Bên Thuê thanh toán giá mua lại cho Bên Cho Thuê, Bên Cho Thuê sẽ xuất hóa đơn để chuyển giao quyền sở hữu tài sản thuê cho Bên Thuê.

17. Tiền trả trước là gì ?

Tiền trả trước là khoản tiền mà Bên Thuê thanh toán trước một phần giá trị của Tài Sản Thuê, phần còn lại sẽ đựơc Bên Cho Thuê thanh toán. Tiền trả trước này có thể thực hiện theo 2 cách:
 
Cách 1 : Bên Thuê trả Tiền Trả Trước cho Bên Bán và cần có các chứng từ xác nhận.
Cách 2 : Bên Thuê trả Tiền Trả Trước cho Bên Cho Thuê, sau đó Bên Cho Thuê chuyển 100% giá mua cho Bên Bán.

18. Tiền ký cược bảo đảm là gì?

Tiền ký cược bảo đảm là khoản tiền mà Bên Thuê chuyển cho Bên Cho Thuê để đảm bảo thực hiện Hợp đồng cho thuê tài chính. Bên Thuê sẽ đựơc nhận lại tiền ký cược bảo đảm vào cuối thời hạn thuê hoặc theo thỏa thuận của hai bên trong Hợp đồng cho thuê tài chính.

19. Tiền thuê hàng tháng đựơc thanh toán như thế nào?

Tiền thuê hàng tháng được Bên Thuê thanh tóan cho Bên Cho Thuê theo hình thức chuyển khoản ngân hàng. Chúng tôi sẽ thông báo tiền thuê hàng tháng cho bên thuê bằng fax hoặc email.

20. Các chi phí liên quan đến thuê tài chính?

Các chi phí liên quan đến cho thuê tài chính bao gồm:
 • Tiền trả trước
 • Tiền kí quỹ
 • Phí mua lại
 • Phí bảo hiểm tài sản thuê.

21. Tôi là cơ sở kinh doanh tư nhân, tôi có thể thuê tài chính không?

Đối với cơ sở kinh doanh tư nhận, vẫn có thể thực hiện thuê tài chính nếu có các nhu cầu về mua sắm các tài sản là động sản và thỏa các điều kiện thẩm định của công ty cho thuê tài chính.

22. Công ty tôi vừa thành lập, tôi có thể sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính không?

Công ty vừa thành lập vẫn có thể sử dụng các dịch vụ cho thuê tài chính nếu thỏa các điều kiện thẩm định của công ty cho thuê tài chính. Công ty vừa thành lập thì khả năng đựơc duyệt cho thuê tài chính sẽ không cao như các công ty đã thành lập lâu và có thời gian hoạt động dài. Khi thẩm định để xét duyệt cho thuê tài chính, chúng tôi không chỉ dựa trên thời gian thành lập mà còn dựa trên thời gian hoạt động của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm bài viết: Công ty Start-up có được sử dụng dịch vụ thuê tài chính không?

23. Bảo Lãnh cá nhân trong thuê tài chính là gì?

Bảo lãnh cá nhân trong thuê tài chính là hình thức bảo lãnh cho các khoản thuê tài chính của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Cá nhân ký bảo lãnh trong thuê tài chính có nghĩa vụ thanh toán tiền thuê và các khoản nợ quá hạn liên quan theo quy định của Hợp đồng thuê tài chính mà Bên thuê không có khả năng thanh toán.

24. Điều kiện để được cho thuê tài chính là gì?

Một số điều kiện cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp
 • Thành lập trên 2 năm
 • Báo cáo tài chính có lãi
 • Mô hình kinh doanh: lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải,…

Để biết thêm chi tiết về điều kiện cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp, xin vui lòng nhấn vào đây

25. Đối tượng khách hàng của CILC?

Đối tựong khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải,… có thời gian thành lập từ 2 năm trở lên.

26. Cơ sở thẩm định của công ty cho thuê tài chính

Khi thẩm định để cấp hạn mức tín dụng thuê tài chính cho một doanh nghiệp dựa trên rất nhiều yếu tố. Sau đây là một số yếu tố cơ bản:

- Tín dụng của khách hàng

- Loại tài sản thuê tài chính

- Thông tin ngân hàng và giao dịch khách hàng.

Để biết thêm chi tiết về cơ sở thẩm định của công ty cho thuê tài chính, xin vui lòng nhấn vào đây

27. Thời gian thẩm định là bao lâu?

Thời gian thẩm định một bộ hồ sơ xin thuê tài chính thông thường từ 3 đến 10 ngày kể từ ngày Bên Cho Thuê nhận đầy đủ hồ sơ xin thuê tài chính từ Bên Thuê. Thời gian cụ thể tùy thuộc vào hồ sơ doanh nghiệp đã cung cấp, tín dụng của doanh nghiệp, giá trị thuê mua tài chính và sự hỗ trợ thẩm định từ phía doanh nghiệp.

28. Thủ tục cho thuê tài chính?

1) Chọn lựa thiết bị

2) Nộp hồ sơ thuê tài chính

(3) Ký Hợp đồng thuê

(4) Ký  Hợp đồng mua thiết bị

(5) Bàn giao thiết bị

(6) Thanh toán những thiết bị đặt mua

(7) Thanh tóan tiền thuê

Xem thêm danh sách hồ sơ thuê tài chính tại đây

29. Thời gian cho thuê tài chính là bao lâu?

Thời hạn thuê tài chính là khoảng thời gian khách hàng trả tiền thuê cho Công ty Cho thuê tài chính. Vào thời điểm kết thúc thời hạn thuê, quyền sở hữu của tài sản thuê sẽ đựơc chuyển giao cho Bên thuê. Thời hạn thuê là trung và dài hạn, thường từ 2 (hai) đến 5 (năm) năm. Thời gian thuê tài chính cụ thể tùy thuộc vào nhu cầu thuê và chính sách của Công ty Cho thuê tài thính vào thời điểm khách hàng xin thuê.

30. Những lợi ích khi khách hàng hợp tác với CILC?

Những lợi ích khi khách hàng hợp tác với CILC:

  Những giải pháp tài chính thích hợp đáp ứng nhu cầu của khách hàng:

  Những quy định và điều kiện chi trả tiền thuê linh hoạt.

  Cung cấp những dịch vụ kịp thời đáp ứng với các nhu cầu vốn của khách hàng.

  Mạng lưới dịch vụ tài chính quốc tế ở các quốc gia thuộc lãnh thổ Trung Quốc, Châu Á Thái Bình Dương và Hoa Kỳ.

  Những dịch vụ tài chính xuyên quốc gia được sắp xếp thông qua các công ty trực thuộc.

31. Những lợi ích của cho thuê tài chính?

Những lợi ích của cho thuê tài chính là:

  Tiền thuê được khấu trừ thuế.

  Thêm nguồn tài chính linh hoạt mà vẫn không sử dụng tín dụng ngân hàng.

  Tiền thuê cố định và thời hạn thuê dài giúp kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

  Mở tín dụng thư để nhập khẩu tài sản thuê cho khách hàng

  Thủ tục thuê nhanh chóng đơn giản đáp ứng nhu cầu của khách hàng

  Giúp hạn chế rủi ro lạm phát và giảm áp lực trên ngân quỹ.

Xem thêm bài viết: 7 lợi ích của cho thuê tài chính bạn cần biết

32. Công ty Cho Thuê Tài Chính?

Công ty Cho Thuê Tài Chính là một tổ chức tín dụng, chịu sự quản lý của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và các quy định của Nhà Nước về chính sách tiền tệ. Công ty cho thuê tài chính cung cấp các dịch vụ cho thuê tài chính, cho thuê vận hành, bán và thuê lại, và các dịch vụ khác đựơc sự cho phép của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

33. Cho thuê tài chính là gì?

Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho thuê tài chính (Bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho Bên thuê.

Xem thêm bài viết phân tích chuyên sâu về cho thuê tài chính là gì tại đây

Mạng lưới quốc tế