En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Vị Trí Tuyển Dụng

• Lọc, tải CV hàng ngày từ các nguồn sẵn có của công ty. • Liên hệ ứng viên, hẹn phỏng vấn, sắp xếp lịch phỏng vấn. • Duy trì và phát triển các kênh tuyển dụng tiềm năng. • Hỗ trợ tổ chức và tham gia các hoạt động tuyển dụng như Job Fair, Company Visit, ...

- Nghiên cứu các yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty (Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Công nghệ, Pháp luật, Ngành nghề, Khách hàng,…) và lập báo cáo thường xuyên - Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới trong lĩnh vực Cho thuê tài ...

1. Administration (70%) - Design, organize, modify, and support an organization’s systems, including operating systems, security tools, web servers, email systems, networks system and user hardware (laptops, PCs). - Manage user accounts, credentials, permissions, access rights, storage allocations, and active directory administration. - ...

- Lọc, tải CV hàng ngày từ các nguồn sẵn có của công ty. - Liên hệ ứng viên, hẹn phỏng vấn, sắp xếp lịch phỏng vấn. - Duy trì các kênh tuyển dụng sẵn có và phát triển các kênh tuyển dụng tiềm năng để đa dạng nguồn ứng viên. - Tổ chức và tham gia các hoạt động ...

System Development: - Implements feature customization based on the requirements from the users; - Participate in design/code review; - Verify database and data integrity; - Identify and correct or advise, on operational issues in client computer systems; - Providing support, including procedural documentation. Helpdesk: - ...

-  Checking and advice business matters to ensure it follows State regulations and the Company’s charter and internal policies and regulations; - Handling AML, FATCA, ABAC, Customer Information Protection, etc., including systemized matters; - Regulations update, gap analysis and training/support related depts. to comply with new regs; - ...

Learn to screen application documents from applicant. Pay a site visit to applicant to conduct credit checking. Learn to key in applicant information in system and analyze applicant’s credit situation. Write credit report and present to credit authority. Update database information in system.

Tìm kiếm khách hàng, liên hệ & giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính đến khách hàng doanh nghiệp; Kiểm tra sơ bộ hồ sơ tín dụng; Mở rộng & duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng; Đề xuất giải pháp thuê tài chính phù hợp với từng ...

- Develop highly interactive, user-friendly iOS/ Android applications. - Maintain and enhance existing mobile applications. - Translate functional requirements from users into sound technical designs that meet the objectives. - Design, develop and implement mobile applications in accordance with user requirements. Responsible for ...

• Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh về nghiên cứu thị trường, sản phẩm bảo hiểm, mô hình kinh doanh, chiến lược tiếp thị và các hoạt động hỗ trợ bán hàng, quy trình kinh doanh và dự báo tài chính cho sản phẩm Chailease. • Xác định và phát triển các mối quan hệ kinh doanh ...

Mạng lưới quốc tế