En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Tổng hợp quy định pháp luật về trạng thái doanh nghiệp

  1. Tình huống: tình trạng pháp lý của doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  1. Văn bản pháp lý:
  1. Nghị định 01/2021/NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. (“NĐ 01”)
  2. Thông tư 105/2020/TT-BTC Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế. (“TT 105”)
  1. Thông tin về đăng ký doanh nghiệp và tình trạng pháp lý:
  1. Giá trị pháp lý: tình trạng pháp lý của doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpthông tin gốc về doanh nghiệp. (khoản 3 Điều 3 NĐ 01)
  2. Phòng đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Cơ quan quản lý thuế tại địa phương. (khoản 4 Điều 15 NĐ 01)
  1. Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

       STT

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

trạng thái

Tên trạng thái

Thông tin chi tiết của MST

Nội dung của trạng thái MST/Thông tin chi tiết của MST

Tên trạng thái

Mã lý do

Tên lý do

1

00

NNT đã được cấp MST

01

Chưa đi vào hoạt động

NNT đã được cấp MST nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Đang hoạt động

02

Đang hoạt động

NNT đã được cấp MST và đã có hoạt động sản xuất kinh doanh

Đang hoạt động

2

 

01

NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

03

Tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)

NNT chấm dứt hoạt động trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)

Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.

04

Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự

Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự

N/A

 

07

Giải thể/chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp, hợp tác xã (bao gồm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh)

Doanh nghiệp, hợp tác xã đã giải thể

Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã đã chấm dứt hoạt động

Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.

 

08

Đã phá sản

Doanh nghiệp, hợp tác xã đã phá sản

Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.

18

Là tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Tổ chức khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

N/A

 

21

Là hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hộ kinh doanh đã chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

N/A

 

3

02

NNT đã chuyển cơ quan thuế quản lý

01

N/A

NNT đã hoàn thành thủ tục thuế tại cơ quan thuế nơi đi nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi chuyển đến

N/A

4

03

NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

03

Tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)

NNT đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST khi chấm dứt hoạt động do tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)

Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

 

 

04

Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự

Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

N/A

11

Chờ làm thủ tục giải thể/chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp, hợp tác xã (bao gồm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh)

Doanh nghiệp, hợp tác xã đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để thực hiện giải thể

Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để chấm dứt hoạt động

Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

12

Đã phá sản nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

Doanh nghiệp, hợp tác xã đã bị Tòa án có Quyết định tuyên bố phá sản nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.

13

Bị thu hồi Giấy phép hoạt động do vi phạm pháp luật

NNT bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động do vi phạm pháp luật nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập.

15

Bị thu hồi Giấy phép hoạt động do cưỡng chế nợ thuế

NNT bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế quy định của Luật Quản lý thuế

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế

17

Là đơn vị phụ thuộc, mã số nộp thay có đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế

NNT là đơn vị phụ thuộc, mã số nộp thay có đơn vị chủ quản đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

N/A

19

Là tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Người nộp thuế là tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để chấm dứt hoạt động, kinh doanh

N/A

21

Là hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừa

Người nộp thuế Là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừa

N/A

5

04

NNT đang hoạt động (áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đủ thông tin đăng ký thuế)

N/A

N/A

Hết hiệu lực

N/A

6

05

NNT tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

01

CQT chuyển trạng thái mã số thuế của NNT về tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trong thời hạn đã được chấp thuận

NNT được phép tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trong thời hạn đã được cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

Tạm ngừng kinh doanh

7

06

NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

09

CQT ban hành Thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký

CQT ban hành Thông báo không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký sau khi phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh tại địa chỉ trụ sở của NNT

Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký

8

07

NNT chờ làm thủ tục phá sản

01

Tòa án ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản

Tòa án ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã gửi cơ quan thuế

Đang làm thủ tục phá sản

 

 


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế