En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

Một vài quy định mới về phạt vi phạm đối với các tổ chức tín dụng theo Nghị định 88/2019 (thay thế Nghị định 96/2014)

No.

STT

Some NEW violations under Decree 88 relating to

Một vài vi phạm mới theo Nghị định 88/2019

Remarks

 

LICENSE/

GIẤY PHÉP

1

Doing business not comply with the approved contents of Business License

Hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy phép

Article 4.4.b

 

ORGANIZATION, MANAGEMENT OPERATION/

TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

2

Do not submit: (i) the original of company charter, or (ii) the amendment of company charter to SBV within 15 days since the date of approval.

Không gửi Ngân hàng Nhà nước điều lệ, điều lệ được sửa đổi, bổ sung của tổ chức tín trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông qua.

Article 7.1.b

 

3

The Internal Guideline don’t have enough content as required by the regulations

Ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định của pháp luật

Article 7.1.c

 

4

Do not report the result of (i) the internal audit, (ii) the external audit, (ii) internal control system to SBV

Không báo cáo kết quả (i) kiểm toán nội bộ, (iii) kiểm toán độc lập, (iii) báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật

Article 8.1

 

5

Do not carry out (i) supervision of senior management, (ii) internal control, (iii) risk management, (iv) internal assessment of capital adequacy.

Không thực hiện (i) giám sát của quản lý cấp cao, (ii) kiểm soát nội bộ, (iii) quản lý rủi ro, (iv) đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo quy định của pháp luật.

Article 8.3.c

 

CREDIT GRANTING/

CẤP TÍN DỤNG

6

Do not (i) public the necessary information, (ii) provide full of necessary information, documents to Customer

Không (i) niêm yết công khai thông tin, (ii) không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho khách hàng theo quy định của pháp luật

Article 14.1.c

 

7

Do not comply with Internal Guideline when waiving/ reducing the Interest Rate

Miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định nội bộ

Article 14.3.b

 

8

Do not comply with regulations when conducting transferring the overdue debt

Chuyển nợ quá hạn không đúng quy định của pháp luật

Article 14.3.c

 

9

Do not comply with regulations when collecting the overdue Interest 

Thu lãi nợ quá hạn không đúng quy định của pháp luật

Article 14.3.đ

 

10

Do not comply with regulations when collecting the payable amounts of overdue debt

Thu nợ khoản vay bị quá hạn trả nợ không đúng quy định của pháp luật

Article 14.3.e

 

11

Do not comply with regulations when making disbursement

Sử dụng phương thức giải ngân không đúng quy định

Article 14.4.b

 

CIC

12

Do not comply with regulations when providing the CIC information to the third party

Cung cấp, sao chép sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật

Article 21.1.a

 

PRUDENTIAL RATIOS/

TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN

13

Do not comply with regulations when conducting asset classification, off-balance sheet commitment

Thực hiện phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng không đúng quy định của pháp luật

Article 36.1.a

 

14

Do not comply with regulations when conduct setting up provisions

Trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật

Article 36.1.b

 

ANTI-MONEY LAUNDERING & COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM

(AML&CFT)

15

Do not guarantee of customer confidential information, reports under Anti Money Laundering Law and The Countering the Financing of Terrorism Law

Không bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố.

Article 39.2

 

16

Do not issue the internal guideline to classify lessee basing on the risk under Anti Money Laundering Law

Không xây dựng quy định về phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền

Article 40.2

 

17

Do not issue the internal guideline or issue the internal guideline but lacking of the required contents under Law on Anti Money Laundering

Không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ thiếu một hoặc một số nội dung quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền

Article 40.3

 

18

Do not classify lessee basing on the risk level of money laundering and terrorist finance under regulations

Không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật

Article 41.2

 

19

Do not conduct internal audit of anti-money laundering under regulations

Không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật

Article 41.3.c

 

20

Do not report when (i) suspecting Lessee or (ii) having suspicious transactions related terrorist financing or Customer is blacklisted under Law on The Anti - Terrorism

Không báo cáo khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng nằm trong danh sách đen theo quy định của Luật Phòng, chống khủng bố.

Article 44.3

 

21

Do not regularly check, analysis when CILC suspect Customer’s transaction related finance terrorist

Không thường xuyên kiểm tra, làm rõ ngay khi có nghi ngờ giao dịch của khách hàng có liên quan đến tài trợ khủng bố

Article 44.4

 

22

Do not denounce acts of the financing terrorism

Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố

Article 46.3.c

 

REPORTS/

BÁO CÁO

23

Do not comply with the regulations about time limit, requirements of accuracy to the under 01-month statistic report.

Vi phạm quy định về thời hạn, yêu cầu đầy đủ, chính xác từ lần thứ hai trở lên trong năm tài chính của các báo cáo thống kê có định kỳ dưới 01 tháng

Article 47.1.a

 

24

Do not comply with the regulations when providing the information related to SBV’s activities, CILC’s activities, information of customer

Cung cấp những thông tin có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, CILC, thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng quy định của pháp luật

Article 47.4.b

 

25

Do not comply with the regulations when disclosing, using the credit institution’s information of lessee

Làm lộ, sử dụng thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng mục đích theo quy định của pháp luật

Article 47.4.d

 

IT SECURITY/AN TOÀN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

26

  1. Do not assess the risks of information technology and the risks of operation before using information technology services of supplier;

Không đánh giá rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro hoạt động trước khi sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba theo đúng quy định của pháp luật;

Article 52.1

 

27

  1. Do not update the regulations of safety information of CILC to all employee at least one (01) time per year.

Không phổ biến, cập nhật các quy định về an toàn thông tin của tổ chức cho tất cả cá nhân trong tổ chức tối thiểu mỗi năm một lần;

  1. Do not conduct or insufficiently conduct of backup to ensure data safety as prescribed by law.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc sao lưu dự phòng bảo đảm an toàn dữ liệu theo quy định của pháp luật;

  1. Do not conduct network security solutions to control network connections, detect and prevent network intrusion attacks for information systems that provide online transaction services to customers;

Không triển khai các giải pháp an ninh mạng để kiểm soát các kết nối mạng, phát hiện phòng chống tấn công xâm nhập mạng cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng;

  1. Do not save the diary’s activities of information system and user, the happen error, the information security incidents according to the regulations.

Không lưu trữ nhật ký về hoạt động của hệ thống thông tin và người sử dụng, các lỗi phát sinh, các sự cố an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Article 52.2

 

Legal Department


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế